h

SP statenfractie stelt vragen over de gronddumping in de kleiput

10 oktober 2018

SP statenfractie stelt vragen over de gronddumping in de kleiput

De hele situatie rondom de kleiput is ook buiten Winterswijk behoorlijk onder de aandacht. Na een bezoek van de SP statenfractie aan de kleiput en de omwonenden kwamen er ook bij hen vele vragen op, die vandaag aan Gedeputeerde Staten zijn voorgelegd:

Er is sprake van een grondwaterbeschermingsgebied op een aantal honderden meters van de betrokken locatie. De provincie is bevoegd gezag voor de grondwaterkwaliteit.

De SP maakt zich ernstige zorgen vanwege het risico’s van aantasting van het grondwater­beschermingsgebied vanwege het inbrengen van (ernstig) vervuilde grond in de kleiput aan de Driemarkweg.

Vragen

  1. Zijn Gedeputeerde Staten (GS) bekend met de ontwikkelingen in Winterwijk rond het gebied Driemarkweg en omgeving?
  1. Wat zijn de uitkomsten van de bemonstering en de analyse van de gronden die gestort zullen gaan worden in de kleiput aan de Driemarkweg, met name de gemeten waarden van de 8000 kuub grond op de voormalige locatie van ProRail? Als er nog geen 0-meting heeft plaatsgevonden, bent u bereid om daarop aan te dringen bij de gemeente Winterswijk?
  1. Wat zijn de gevolgen voor de waterkwaliteit, zowel voor het oppervlaktewater als grondwater ter plaatse?  Is de vervuilingen wel of niet geïsoleerd? Is de vervuiling wel of niet oplosbaar?  De provincie is bevoegd gezag voor de grondwaterkwaliteit.
  1. Wat zijn de kansen op verspreiding van de vervuilingen zowel via oppervlakkige en diepere grondwaterstromen dan wel via oppervlaktewater?  De provincie is be­voegd gezag voor de grondwaterkwaliteit.
  1. Wat zijn de gevolgen voor beschermde en niet beschermde soorten planten en dieren? Is een toets Wet Natuurbescherming uitgevoerd, m.a.w. kan worden uit­gesloten dat er negatieve effecten op de natuur zullen zijn? Heeft de provincie in beeld of hier beschermde soorten voorkomen? Zo ja, welke soorten zijn dit en wat voor gevolgen kan verondiepen met vervuilde grond hebben voor deze be­schermde soorten? De provincie is in het kader van de Wet Natuurbescherming bevoegd gezag.
  1. Hoe wordt in dit kader omgegaan met de zorgplicht vanuit de Wet Natuurbescher­ming? De provincie is in het kader van de Wet Natuurbescherming bevoegd gezag.
  1. Wat zijn de kansen dat de vervuilingen worden opgenomen in de ecologische kring­loop? Vervuilende stoffen zoals PAKS zijn persistent en worden niet afgebroken.
  1. Wat zijn de gevolgen voor de functie viswater?
  1. Wat zijn de gevolgen voor de functie zwemwater? De kleiput was in de afgelopen zomer één van de weinig plassen die gezond bleef als zwemwater.
  1. Wat zijn de kansen op eutrofiëring van de plas vanwege verondieping met vervuilde grond, en daarmee ook op algenbloei?

Eric van Dijk

Lid van Provinciale Staten van Gelderland (SP)

Reactie toevoegen

U bent hier