h

Vuil spel rondom de kleiput Driemarkweg

27 september 2018

Vuil spel rondom de kleiput Driemarkweg

Foto: René Wevers

Al een aantal weken verbazen wij ons over de gang van zaken rondom de kleiput aan de Driemarkweg. Een aantal zaken spelen hier door elkaar op een naar ons idee niet juiste manier.

Ten eerste is daar de verontreinigde grond van de spoorzone. Grond, waarvan al in 2014 door de toenmalige wethouder is aangegeven dat deze vervuild tot zeer vervuilde grond is, dieselolie, zware metalen en andere stoffen waarvan bekend is dat dit onder en rond het spoor gevonden wordt is aanwezig. Het college gaf in de stukken in 2014 aan dat de grond niet gereinigd ging worden. Het gaat hier om dezelfde grond, die nu als licht verontreinigd gestort gaat worden in de put aan de Driemarkweg.

Het daaraan regelrecht gekoppelde gegeven is dat de spoorzone voor 1 december leeg moet zijn omdat er een deal is met Pro-Rail over grondaankoop van de spoorzone. Het gaat immers bijna een half miljoen kosten als de grond niet verwijderd is. Toeval dat dit nu op de agenda staat? Wij denken van niet.

Vervolgens komt er de constructie die verbazing oproept. We hebben het hier over een ingreep in een ecologische zone met vervuiling. Hoe kunnen we met vervuilde grond de natuur opwaarderen. Het is naar ons idee een omleidingsroute om het buiten de raad te houden. Wanneer het om natuur gaat, is het immers een bevoegdheid van het college. Is het ruimtelijke aanpassing, dan moet het langs de raad.

Wat wij ons afvragen is of er schade zal ontstaan aan de aanwezige natuur. Is er een risico op schade, ook al is dit tijdelijk, dan is dit niet toegestaan en dat moet van te voren in kaart worden gebracht. De Wet Natuurbescherming bepaald dat  vaste leefgebieden van beschermde soorten niet mogen worden aangetast. De gemeente zal dus een natuuronderzoek  moeten doen dat inzicht geeft in de vraag welke effecten zijn te verwachten op de natuur en of dat toelaatbaar is.

Tot slot verbazen wij ons over de wijze waarop de betrokkenenparagraaf hier genegeerd wordt. Inhoudelijk constructieve communicatie met de betrokkenen heeft naar ons idee niet plaatsgevonden.

Wij willen u als raad meegeven dat U de regievoering hierin op een democratisch erg twijfelachtige wijze  uit handen is genomen. Wij vragen u dan ook om de regie op dit onderwerp weer terug te nemen van het college en in goed overleg met de  omwonenden en andere belanghebbenden tot een andere keuze te komen. Neem daarbij ook de recente beslissingen in bijvoorbeeld de gemeente Maas en Waal in gedachte.

Een afvaardiging vanuit de provincie zal de locatie bezoeken om zich te laten informeren ter plekke en ook op dit niveau zal er aandacht aan besteed gaan worden.

Reactie toevoegen

U bent hier