h

De raad vergeet de Hamelanders

1 december 2014

De raad vergeet de Hamelanders

Voor veel mensen worden de komende weken en maanden van levensbelang. Er gaat heel veel veranderen in WMO, jeugdzorg, thuiszorg en bijstand. De eerste gevolgen worden al zichtbaar. Toch heeft naar ons idee het gelijkwaardige en menswaardige bestaan van de inwoners van Winterswijk geen prioriteit bij het college.

Ondanks een extra wethouder, die betaald wordt vanuit het potje sociaal domein, het geld voor de ondersteuning dus!!!, gebeurt er erg weinig.

Tijdens de begrotingsveradering van oktober heeft de SP gevraagd om duidelijkheid voor de mensen die werken bij de Hameland. Een groep mensen die erg in onzekerheid zit en voor wie er per 1 januari 2015 veel kan gaan veranderen.

Er zijn veel mensen met een tijdelijk contract die wellicht in 2015 op straat komen te staan en in de bijstand verdwijnen.

Voor de SP is dit een belachelijke gang van zaken, zeker omdat er door de gemeente wat aan te doen is zonder dat dit erg veel kost.

In de aanloop naar de Participatiewet kiest de gemeente Winterswijk ervoor om veel tijdelijke Wsw-contracten niet te verlengen. De gemeente denkt hiermee te bezuinigen, maar zal bedrogen uitkomen. Ze raken het geld voor een Wsw-plek definitief kwijt. Dit bedrag op een andere manier inzetten, is niet mogelijk. Ook de arbeidsgehandicapten zijn financieel slechter af.

De Participatiewet wordt per 1 januari 2015 van kracht. Hiermee gaan ook de sociale werkplaatsen ‘op slot’. Mensen met een arbeidshandicap kunnen vanaf 2015 niet meer in de Wsw instromen. Voor bestaande gevallen blijft de Wsw echter bestaan. Iedereen die op 31 december 2014 een Wsw-contract heeft, behoudt alle rechten die hierbij horen. De kosten van de sociale werkvoorziening komen ook na 2014 voor rekening van de rijksoverheid.

Als gemeenten contracten met Wsw-gerechtigden niet verlengen, worden ze vanaf 2015 zelf verantwoordelijk voor deze groep. Gemeenten moeten deze arbeidsgehandicapten dan aan werk helpen en anders met een bijstanduitkering. Cedris, de brancheorganisatie voor SW-bedrijven, heeft al berekend dat het opzeggen van tijdelijke contracten gemeenten bijna nooit financieel voordeel oplevert.

Daarom diende de SP fractie in de raadvergadering de volgende motie in.

Deze heeft het echter niet gehaald doordat de andere fracties alleen aan de financiën kunnen denken en niet aan mensen.

U bent hier