h

Terugblik op de Raad

4 november 2014

Terugblik op de Raad

Terug blik op de raads- en begrotingsvergadering gemeente Winterswijk van 29 en 30 oktober 2014.
Op 29 en 30 oktober vonden de begrotingsbesprekingen plaats.  Vooraf gaande hieraan was er op 29 oktober eerst een regulaire raadsvergadering. Hierin werd  de Transitie Sociaal Domein:  WMO, Jeugdzorg en Werk en Inkomen besproken.  Als SP hebben we hiervoor 2 moties ingediend.

 • FrictiekostenJeugdzorg.                                                                                                                      Wil de transitie slagen, deze frictiekosten betaald dienen te worden door het Rijk als logisch gevolg van de opgelegde bezuinigingen en deze niet ten koste mogen komen van het zorgbudget. We hebben het college gevraagd deze mening van de raad over te brengen aan het Kabinet, Tweede Kamer, VNG en Provinciale Staten van Gelderland.
 • Nulmeting Transities Sociaal Domein.
  Omdat er op dit moment geen cijfers bekend zijn hoeveel mensen er in Winterswijk hulp krijgen vanuit de WMO, Jeugdzorg en AWBZ.
  er op dit moment geen cijfers bekend zijn over de kosten van de WMO, Jeugdzorg en AWBZ voor de gemeente Winterswijk
  er nog geen eenduidig beeld is van de nadere invulling van deze beleidsterreinen

We hebben het college gevraagd:

 • een nulmeting te doen op basis van de situatie op 1 december 2014 of in ieder geval zodra de cijfers bekend zijn;
 • deze meting op 1 december in de daarop volgende jaren te herhalen;
 • de resultaten jaarlijks te rapporteren aan de raad opdat deze tijdig wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Beide moties zijn met meerderheid van stemmen aangenomen door de Raad, waarna  de Transitie Sociaal Domein ook door de SP fractie is goed gekeurd.  Waren onze moties niet aan genomen dan hadden we als SP fractie niet ingestemd met de Transitie.

De begrotingsbespreking.
In de algemene beschouwingen heeft de fractievoorzitter een duidelijk betoog gehouden.        

Jeroen begon met de woorden:                                                                                              "Zoals het college en de raad inmiddels gemerkt hebben, zijn wij als SP kritisch, maar wel met een onderbouwing. Waar de SP vroeger bij velen bekend stond als " de tegenpartij" zijn wij liever “voor verandering”"                                                                                                                                                           Alleen vinden we als SP dat de gemeente financiën beter anders ingezet zouden kunnen worden.  De vraag is of alle plannen zoals “het Gezondheidspark”en “Gaxel” nu doorgevoerd moeten worden.  We zouden liever zien dat de financiën ingezet worden voor onze kerntaken. Een sociaal Winterswijk, waar het voor iedereen leefbaar is en blijft. Ga met de mensen in gesprek. De SP is groot voorstander van de informatie halen bij de mensen waar het om gaat en zo kun je met breed gedragen alternatieven komen welke vaak de grootste kans van slagen hebben. Maar we moeten dit niet beperken tot ronde tafelgesprekken en keukentafelgesprekken. Deze mensen, de minima hebben het al zwaar, Door stapeling van regelingen en bezuinigingsmaatregelen, eigen bijdrages etc. komen er straks meer minima.  Daarom is het een noodzaak dat er een solide armoede beleid staat, waar we als gemeente Winterswijk gelukkig ook erg actief in zijn. Wat we als SP hierin missen is echter een stuk preventie: preventieve schuldhulpverlening en budgetteringsvoorlichting. 

Daarnaast zet de SP enkele kanttekenen bij de invulling van de Participatiewet.  We zijn hier heel duidelijk in geweest. tegenprestatie prima, maar het mag niet leiden tot verdringing van reguliere arbeidsplaatsen. De gemeentelijke begroting is sluitend, maar dan mag er ook niets mis gaan . De SP fractie heeft daarom een  amendement  ingediend om het fixeringsbedrag van de  OZB los te laten, om in noodgevallen deze te kunnen verhogen. Dit amendement is echter niet aangenomen.

Daarnaast hebben we aangegeven het niet eens te zijn met het voorstel dat 50% van de tekorten bij Hameland uit het Sociaal Domein betaald gaan worden. Hebben dus ook tegen de motie gestemd die ingediend werd door de coalitiepartijen. Zelf hebben we een motie ingebracht over de salariskosten van de wethouder die uit het Sociaal Domein betaald gaan worden. Ons inziens horen deze kosten thuis bij de post algemene middelen.  Deze  motie is niet aangenomen.

Als SP fractie hebben we de begroting goed gekeurd met vooraf eerst een stem verklaring, die luid:                                                                                                                                                                               Als SP zien we deze begroting als een NUL meting voor het komende jaar 2015.

Geschreven door raadslid Yvonne Domhof

U bent hier